Tips!

Ik lees hier op het forum veel verhalen met veel fouten. Zowel op grammaticaal gebied als in de spelling. Vandaar een lesje Nederlands voor iedereen die niet wil dat anderen na 3 zinnen gelezen te hebben van je verhaal al afknappen.

De tekst heb ik van een ander forum gestolen trouwens.

Grammatica

C of k?

 • Schrijf k:
  in inheemse woorden: kat, keuken, kopen
 • Schrijf meestal c:
  in woorden met uitheemse klanken: canaille, computer, courtage
  voor een t: actie, lactose, viaduct, maar: akte, elektriciteit, oktober, praktijk, traktaat enz.
  in co-, col-, com-, con- en cor-: coalitie, colporteren, combinatie, congres, cordiaal, maar schrijf k in: koket, kokos, kolibrie, koliek, kolom, kolos, komeet, komiek, komma, kompas, kompres, konvooi, kopij, koraal, kordaat, korset en kotelet
 • Schrijf cc:
  in accent, accorderen, succes enz., maar schrijf kk in akkoord

D of t bij werkwoorden

 • Schrijf een t:
  in de 2e en 3e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd: jij gaat, hij vliegt, jij wordt, het gebeurt
  in het voltooid deelwoord van werkwoorden die ch, f, k, p, s of x voor de uitgang -en hebben: gejuicht, gestoft, gemikt, gedipt, gelost, gefaxt enz.
  Als je van je jij kunt maken, komt er geen extra t bij. Dit gebeurt wel als het woord bezittelijk is.
  Je broer. Dat je kun je vervangen in jouw, een bezittelijk woord.
 • Schrijf een d:
  in het voltooid deelwoord van werkwoorden die b, g, l, m, n, r, v, w of z voor de uitgang -en hebben: gedubd, gezegd, gebold, geramd, gepind, gehoord, geloofd, geluwd, gepeesd enz.
  in het voltooid deelwoord van werkwoorden waarvan de stam op een klinker of op -ij eindigt: saunaën: gesaunaad; theeën: getheed; loeien: geloeid; vrijen: gevrijd; judoën: gejudood; jouen: gejoud; rugbyen: gerugbyd.
 • Schrijf geen (extra) d of t in het voltooid deelwoord van werkwoorden die een d of t voor de uitgang -en hebben:
  bloeden: gebloed; kaarten: gekaart.
  Schrijf eveneens geen extra t in de 2e en 3e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd als het werkwoord een t voor de uitgang -en heef: jij eet, zij fluit, maar schrijf de t wel als het werkwoord een d voor de uitgang -en heeft: scheiden: jij scheidt; houden: hij houdt.

De vervoeging van Engelse werkwoorden:
Werkwoorden die uit het Engels zijn overgenomen, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels: crossen, ik cros, hij croste, gecrost; zoomen, ik zoom, hij zoomde, gezoomd. In gevallen waar uitspraak- of spellingproblemen ontstaan, gelden andere regels:
baseballen, ik baseball, hij baseballde, gebaseballd: ‘ballen’ wordt uitgesproken als ‘bollen’, niet als het Nederlandse ‘ballen’: de dubbele l blijft behouden;
jiven, ik jive, hij jivede, gejived; recyclen, ik recycle, hij recyclede, gerecycled: v en cl zijn geen Nederlandse woordeinden: de e blijft staan om een onwelgevormd woordeinde te vermijden;
tunen, ik tune, hij tunede, getuned; updaten, ik update, hij updatete, geüpdatet: n en t zijn weliswaar Nederlandse woordeinden, maar zonder e zou tun en dat worden uitgesproken;
choken, ik chook, hij chookte, gechookt; scoren, ik scoor, hij scoorde, gescoord: bij werkwoorden met een o in de stam verdubbelt de o en verdwijnt de slot-e

Wanneer een koppelteken, wanneer een trema bij klinkerbotsing?

 • Schrijf een koppelteken of een trema bij letterparen die als één klank gelezen kunnen worden. Deze letterparen zijn: aa, ae, ai, au, ee, ei, eu, ie, oe, oi, oo, ou, ui en uu.
 • Schrijf een koppelteken bij samenstellingen (dit zijn woorden, opgebouwd uit andere woorden:
  bijvoorbeeld brieven + bus: brievenbus): na-apen, gala-uniform, thee-ei, politie-inspecteur, groei-economie, placebo-effect, radio-interview, auto-uitlaat, milieu-inspectie.
  Schrijf ook een koppelteken bij samenstellingen met twee i’s achter elkaar: sproei-installatie.
 • Schrijf een trema bij niet-samenstellingen:
  cocaïne, geëerd, weeïg, hoboïst, reünie, skiër, vacuüm enzovoort.
  Schrijf geen trema in niet-samengestelde woorden met twee i’s achter elkaar: kopiist.
 • Schrijf bij letterparen die in het Nederlands niet als één klinker kunnen worden uitgesproken geen koppelteken of trema. Deze letterparen zijn:
  ao, ea, eo, ia, io, iu, oa, ua, ue en uo. Voorbeelden: naoorlogs, chaos; raceauto, gearmd; tarweoogst, geordend; milieuofficier, fluor.
 • Schrijf geen koppelteken bij een combinatie van klinker + ij:
  naijver, geijzeld, vanilleijs
 • Schrijf wel een koppelteken tussen twee ij’s en tussen i + j:
  snij-ijzer; mini-jurk.

Wanneer wel, wanneer geen apostrof bij meervouden op s?

 • Schrijf een apostrof bij zelfstandige naamwoorden die eindigen op een lettergreep met een enkele a, i, o, u en y: oma’s, dia’s; ski’s; bobo’s, duo’s; menu’s; pony’s. Schrijf eveneens een apostrof bij zelfstandige naamwoorden die eindigen op een e die wordt uitgesproken als ee: ave’s, facsimile’s Schrijf geen apostrof in alle andere gevallen: dominees, tantes, cadeaus, essays
 • Schrijf ook geen apostrof bij zelfstandige naamwoorden die eindigen op -é: cafés, resumés
  Wanneer een hoofdletter, wanneer een kleine letter?
 • Schrijf een hoofdletter:
  aan het begin van een zin: Hij werkt in de bouw
  bij persoons- en aardrijkskundige namen en afleidingen daarvan: Karel, de heer Meijer; Goes, Frankrijk; Karels jas; de Franse taal
  ter uitdrukking van respect: God is liefde
  bij aanduidingen van vorsten, staatshoofden en kabinetsleden wanneer hun staatsrechtelijke functie bedoeld is: Zijne Koninklijke Hoogheid; de Minister
  bij namen van instellingen, organisaties, bedrijven enz.: Europese Unie, KU Nijmegen, VLD
 • Schrijf een kleine letter:
  bij namen van godsdienstige, maatschappelijke of culturele stromingen, bij etnische aanduidingen, partijen e.d.: jakobijn, socialisme, islamiet, eskimo, indianen
  in soortnamen die zijn afgeleid van een eigennaam: adamsappel, champagne, marxisme

Voltooid deelwoord:
Een voltooid deelwoord is een werkwoordsvorm die vaak met ge- begint: gespeeld, gezet, gelezen. Je komt ook werkwoorden tegen die met be-, ont-, ver- en her- beginnen. Weet je niet of de laatste letter een -t of een -d moet zijn? Maak het woord dan langer. En als dat niet lukt gebruik dan 'T KoFSCHiP of 'T FoKSCHaaP. Eindigt de stam van het werkwoord op een t, k, f, s, ch of p dan moet je een -t schrijven, in alle andere gevallen schrijf je een -d op. In ieder geval schrijf je -en of -n. Een paar voorbeeldjes smoezen - smoesde - gesmoesd of wuiven - wuifde - gewuifd. Een voltooid deelwoord staat graag achteraan in de zin. Maar een voltooid deelwoord gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord schrijf je als een gewoon woord. Dus zo kort mogelijk: De aardappelen zijn aangebrand - de aangebrande aardappelen.

Verkleinwoord:
Een verkleinwoord maak je door achter het woord -je, -tje, -pje, -etje of -kje te schrijven. Als een woord einidgt op een klinker, verdubbel dan die klinker als je het verkleinwoord schrijft.

Aan elkaar of los:
Je schrijft één woord als twee of meer woorden samen één zijn.

 • Ding (tafelpoot)
 • Begrip (nieuwjaar)
 • Persoon (tuinman)
  Hoor je één klemtoon dan schrijf je het als één woord.

Overig:
Een goed begin is al om je verhaal in Microsoft Word te schrijven in plaats van Notepad. In Word kan je in ieder geval je spellingscontrole door je tekst heen laten gaan. Vertrouw niet klakkeloos op die spellingcontrole, die heeft het ook regelmatig fout.

Zorg dat je in normaal Nederlands schrijft: geen MSNtaal of smilies in je tekst.
Dus niet:
“Wat ga je doenn, sletjuh?” vroeg hij.

YEEEEEEEEEAAAH
Dit had mijn idee kunnen zijn =D
Je bent geweldig!
En nu maar hopen dat de rest het gaat lezen.

Dialoog
Waar mensen zijn, zijn dialogen. Alleen er zijn niet zoveel mensen die perfect een dialoog kunnen schrijven. Bij een dialoog moet je ervoor zorgen dat de emoties van de sprekers omhoog komen. Als ze boos zijn, moet de lezer dat kunnen voelen.

“Kun je een geheim bewaren?” Britt keek me mysterieus aan."Natuurlijk,” antwoordde ik. Ik kon geheimen bewaren."Ik heb een jongen gekust.” Ze fluisterde het. Was ze bang voor mijn oordeel? “Ik wil niet, maar het gebeurde. Het gebeurde gewoon, Eve.”

Dit is lastig te lezen. In weinig boeken wordt dit gedaan. Hoe kun je hier nou uithalen in wat voor humeur de personages zijn, hoe ze zich voelen. Er zijn trucs hiervoor. Een ervan is bijvoegelijke naamwoorden, synoniemen (andere woorden met dezelfde betekenis) en beschrijvingen van iets. Bijvoorbeeld hoe de persoon zich voelt, waar hij is.
Wanneer een gesprek tussen twee mensen is, kun je het als volgt neerzetten:

“Kun je een geheim bewaren?” Britt keek me mysterieus aan.
"Natuurlijk,” antwoordde ik. Ik kon geheimen bewaren.
"Ik heb een jongen gekust.” Ze fluisterde het. Was ze bang voor mijn oordeel? “Ik wil niet, maar het gebeurde. Het gebeurde gewoon, Eve.”

Dit leest een stuk gemakkelijker.

Interpunctie
In een verhaal gebruik je in elke zin interpunctie. Interpunctie zijn hoofdletters, vraagtekens, punten, komma’s, uitroeptekens. Ik vind foute interpunctie heel storend.

Hoofdletter:
aan het begin van een zin: Hij werkt in de bouw
bij persoons- en aardrijkskundige namen en afleidingen daarvan: Karel, de heer Meijer; Goes, Frankrijk; Karels jas; de Franse taal
ter uitdrukking van respect: God is liefde
bij aanduidingen van vorsten, staatshoofden en kabinetsleden wanneer hun staatsrechtelijke functie bedoeld is: Zijne Koninklijke Hoogheid; de Minister
bij namen van instellingen, organisaties, bedrijven enz.: Europese Unie, KU Nijmegen, VLD

Vraagtekens:
Deze gebruik je bij een vraag.
“Kun je een geheim bewaren, Britt?”

Punten:
Het eind van een zin.
Gebruik je bij afkortingen: etc. - enz. - P.J. Pietersen.
Niet alle afkoringen schrijf je met punten: CDA, NEC, EEG, VARA.

Dubbele punten:
Een dubbele punt staat voor een opsomming.
De bezwaren tegen Athene in de zomer zijn: de hitte, de drukte en de smog.
Een dubbele punt staat voor een verklaring.
Ik wil van de zomer niet naar Ahene: het is me daar te warm.
Een dubbele punt staat voor een zin die iemand gaat zeggen (de directe rede).
Ik zei: ‘Ik wil van de zomer niet naar Athene.’

Komma’s:
Komma’s gebruik je om een zin overzichtelijk te maken.
Een komma staat op de plaats waar je bij het hardop lezen even een rust neemt.
In langere zinnen plaats je een komma voor de woorden waarmee een bijzin begint.
Voorbeeld:
Het schilderij, dat verplaatst moest worden, heeft de ‘operatie’ goed doorstaan.
Tussen twee persoonsvormen zet je een komma.
Voorbeeld:
Toen ze thuis kwam, zag ze dat de kerstverlichting al brandde.
Een bijstelling zet je tussen komma’s.
Voorbeeld:
Janneke, het leukste meisje uit 4h5, heeft nu ook de griep.
Delen van opsommingen zet je tussen komma’s.
Voorbeeld:
Hij kocht andijvie, boerenkool, wortelen, aardappelen en een CD.

Als je wilt weten of er in de zin een komma moet, lees de zin dan hardop voor. Vaak hoor je het dan.

Puntkomma:
Een puntkomma geeft een scheiding aan binnen een zin. Je kunt hem vervangen door een punt.
Voorbeeld:
Van de zomer gaan we naar Zuid-Frankrijk; daar is het altijd lekker warm.

Aanhalingstekens:
Aanhalingstekens gebruik je als je citeert.
‘Als het aan mij ligt’ zei Bush,’ krijgt hij een eerlijk proces.’
Als je een andere dan normale betekenis gebruikt.
Hij had daar tijdens de oorlog een ‘prettige’ tijd.

Uitroepteken:
Aan het eind van een zin met een bevel of uitroep gebruik je een uitroepteken.
”Hou daar mee op!”
”Geweldig!”

Overige:
Het woord ‘zei’ moet na dialoog altijd zonder hoofdletter geschreven worden
Als iemands stem wegsterft of afdwaalt zet je drie puntjes.
“Ik wou dat ik hem gebeld had…”

Als je in het midden van de zin afdwaalt wordt de zin met een hoofdletter vervolgd.
“Had ik dat nou maar niet gedaan… Nu is er niets meer aan te doen.”

Als de spreker wordt afgekapt in het midden van de zin, komt er een streepje te staan.
“Kijk uit waar je lo-”

Als je achter iets dat gezegd wordt wil schrijven ‘zei Anna’ komt er eerst een komma.
“Ik ga naar de winkel,” zei Anna
De komma komt dus voor het aanhalingsteken.

vergeet als en dan niet!

Hahaha.

Nogmaals, dit is mijn tekst niet.
Ik heb het niet eens gelezen.
Ik kopieer en plak nu alles gewoon.

oh sorry overheen gelezen xD
maar het is wel goed, maar wedden dat iedereen dit dom vindt van je?

Personages laten leven.
Personages zijn geen mensen, ze bestaan slechts uit letters. In het hoofd van de schrijver zullen ze leven, maar voor de lezers moeten ze ook echte mensen worden. Daarom een lesje over personages laten leven.

Een voorbeeld:

In het verhaal zit een jongen: Jan.
Hoe hij eruit ziet, hoe oud hij is, wat zijn karaktereigenschappen zijn… Niemand die het weet; het enige dat je doet is beschrijven wat iemand doet en zegt.

Dat kan veel beter, wanneer je ervoor zorgt dat je personages leven, leeft je verhaal immers ook.

Let op, niemand zegt dat het zo moet, het zijn enkel maar tips en aanwijzingen.

Reactie 1:

Zorg dat je een duidelijk persoon voor ogen hebt, schrijf dat desnoods op. Dus: man, donker haar, brildragend, zo en zo lang, werkzaam als … enzovoorts. Zet daar dan heel duidelijk een karakter omheen. Dus: vrij rustig, niet op de voorgrond, zelden oordelend, goed luisterend, vaak te goed van vertrouwen, filosofisch ingesteld enzovoorts. Om het helemaal goed te doen, zou je ook nog een korte geschiedenis van de persoon kunnen schrijven. Geboorte, schoolloopbaan, vriendschappen, verhouding met ouders, werkzaamheden enzovoorts. Nu staat er bijna iemand van vlees en bloed. Voor alle duidelijkheid: dit hoeft niet allemaal op papier te staan, als deze persoon je maar duidelijk voor ogen staat bij het schrijven.
Als de personages duidelijk zijn, ga je aan de slag met je verhaal. Uiteraard is het van belang wat voor verhaal het gaat worden. Bij een thriller doet een karakter er minder toe dan bij een diepgaande literaire karakterstudie.
Het verhaal dat je schrijft, is volledig opgehangen aan de personages. Niets gebeurt zomaar, alle gebeurtenissen zijn een direct gevolg van het (niet) handelen van een van de mensen die door je verhaal wandelen. Ook alles wat gezegd wordt, elke dialoog, is daarvan doordrongen.
Bovengenoemd voorbeeldpersoon zou door zijn goedgelovigheid bijvoorbeeld in afschuwelijke situaties terecht kunnen komen. Door zijn filosofische instelling zal hij daarop anders reageren dan een leiderstype.
De verhalenschrijver is God. Jij hebt een aantal mensen geschapen met diverse karakters. Het verhaal is daar nogmaals volledig van afhankelijk. Het is ten diepste ook de mooiste volgorde: eerst mensen scheppen, en die vervolgens iets mee laten maken.
Schrijf eens wat proefstukken, dialogen, gebeurtenissen. Herschrijf ze, en kom zo tot een goed in elkaar stekend verhaal. Bedenk een gebeurtenis, en ga vervolgens na hoe jouw hoofdpersonage daarop zou kunnen reageren. Helemaal leuk wordt het, wanneer jij jezelf door het verhaal laat verrassen, en het dus ook voor jezelf steeds weer spannend is hoe het verder zal gaan.
Zo kom je echt tot de schitterendste verhalen.
Hoop dat je er iets mee kunt. Succes ermee!

Reactie 2:

Voor het maken van karakters kun je gebruik maken van schema’s. Vooral voor je hoofdpersonen is dat erg handig. Tijdens het maken van zo’n karakterschts gaat de persoon al een beetje een eigen leven leiden. Wanneer je een poosje niet kunt schrijven ben je later vaak al weer vergeten hoe de hoofdpersonen er eigenlijk uitzagen. Door de schema’s er bij te pakken kom je er snel weer in. Ik zal hieronder een schema zetten wat goed te gebruiken is. Deze vorm wordt in de teatherwereld ook vaak gebruikt.
Fysieke kenmerken

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Uiterlijk: lengte, gewicht, postuur, lichaamshouding, kleur haar, schoonheid, lichamelijke gebreken, ziekten, tics, erfelijke kenmerken, is er een opvallende manier van praten, bewegen of gebaren?

Sociale kenmerken

 • Naam
 • Nationaliteit
 • Ras
 • Geloof
 • Maatschappelijke klasse, status, milieu.
 • Is er familie, hoe is de verhouding daarmee, hoe is de verhouding naar de ouders?
 • is er een partner, een huwelijk? Hoe is die relatie?
 • Zijn er kinderen, hoe is de relatie daarmee.
 • zijn er veel of weinig vrienden.
 • Veel of weinig vijanden.
 • Wat is de opleiding, wat zijn waren de favoriete c.q. zwakke vakken.
 • Is er sprake van een baan? Hoe zijn de arbeidsverhoudingen. In geval geen baan wat dan?
 • Is er een politieke overtuiging. politieke activiteit?
 • Zijn er bijzondere talenten.
 • Zijn er stokpaardjes? Tics?
 • Wat zijn de hobby’s?
 • Schets een beknopte levensloop, is hierin een ontwikkeling tijdens het verhaal?

Psychische kenmerken

 • Seksuele geaardheid
 • Moraal, levensvisie
 • persoonlijke ambities.
 • Karakteromschrijving
 • intelligentie
 • Kwaliteiten, zoals: inzicht, fantasie, goede smaak, zelfbeheersing e.d van toepassing?
 • Positieve en negatieve eigenschappen.
 • Houding ten opzichte van het leven.
 • Verwerkte teleurstellingen (evt.)
 • Frustraties.
 • Psychische afwijkingen (obsessies, remmingen, fobieën, bijgeloof).
 • Gemoedstoestand begin en eind verhaal.

Een complete persoonsbeschrijving heeft dus nogal wat voeten in aarde. Toch kan het een handig hulpmiddel zijn.

Reactie 3:

Ik begin altijd met een vreemde of onbenullige actie.
Vervolgens kan je natuurlijk als alwetende verteller met een bulk feiten aankomen, maar dat moet je erg beperken.

“Jan had rood haar en zat onder de sproeten. Hij werd wel eens gepest.”

Dat is een beetje plotloos. Dan kan je beter een figurant deze feiten duidelijk laten maken. Dan gebeurt er meer en blijft er wat vaart in het verhaal:

“‘He rooie, weer met de merkstift gespeeld?’
Jan deed alsof hij het niet hoorde. Zijn goede moed was wel meteen getorpedeerd. Kloothommels.”

Bovenstaande voorbeeld werkt overigens alleen aan het begin van een verhaal. Als de lezer zich een blond persoon voorstelde, moet hij zijn beeld bijstellen.

Ik kleur mijn personage meestal gaandeweg een beetje in. Bijvoorbeeld door de personage iets te laten doen, en daarna de motivatie. Of eerst de informatie geven die nodig is om een bepaalde actie geloofwaardig te maken, en met de actie zelf ook een karaktereigenschap naar voren brengen.

Flashbacks naar futiliteiten: hij loopt ergens langs en herinnert zich hoe hij tien jaar geleden met zijn vriendjes fikkie ging stoken. Dat zegt iets over zijn leeftijd, waar hij opgegroeid is, en het geeft je een kans te vertellen over zijn karakter a.h.v. hoe hij met zijn vriendjes omging. (Sukkeltje met nep-vrienden, diplomaat, of juist een matennaaier)

Met de manier van spreken en denken kan je ook veel doen.
“Allemachtig, wat een oelewapper, dacht Hendrik-Jan en raapte zijn tennisracket op.”
“****, wat is die gozer fanatiek mongool aan het doen, dacht Sjon en krabte aan zijn zak.”

Bovenstaand moet je natuurlijk ook niet overdrijven, anders heb je alleen stereotypes en karikaturen in je verhaal.

Uiteraard kan je eigenaardigheden van bekenden en je eigen (traumatische) ervaringen gebruiken.

Nog iets is de zelfkennis van je personage. Laat hem zelf bedenken waar hij goed in is en waar hij moeite mee heeft. Dat geeft je ook een kans om hem zichzelf te laten over/onderschatten, en kan je arrogantie, narcisme en gebrek aan zelfvertrouwen als eigenschappen aanslepen.

Je kan personages overigens best inconsequent in elkaar zetten: een lelijkerd die vrouwen versiert of een timide nerd in een flitsend gucci-pak. Alles kan, zo lang het een andere personage opvalt, en niet alleen de lezer. Zwakke punten in je plan kun je zelf uitlichten. Dat maakt het verhaal en de personages wat menselijker en meer onvoorspelbaar.

Een manier is trucjes gebruiken. Er is genoeg te verzinnen .
bijvoorbeeld: personage kijkt in de spiegel.
Dan kan je vertellen hoe hij eruit ziet, en wat hij van zichzelf vindt.

Geef je persoon niet een te ingewikkelde naam.

Ik speel toch alleen tips door?
Waarom zou dit dom zijn?

Tips voor verhalen.

Schrijf met details:
Beschrijf de ruimte waarin het personage zich bevindt en hoe de persoon eruit ziet op een leuke manier. Niet téveel details want dat kan irritant zijn.

Alinea’s:
Verdeel lange lappen tekst onder in stukjes. Één groot stuk tekst leest écht niet lekker. De meeste mensen zullen er dan niet eens aan begínnen. Zorg dus dat je regelmatig op ‘Enter’ drukt.

Houd de aandacht van de lezer erbij:
Als je begint met “het was heel erg saai…” zal de lezer snel afhaken omdat hij dan (onbewust) doorheeft dat je tóch niks leuks zal vertellen. Lees je stuk nog eens na en kort te langdradige stukken in.

Vermijd cliché’s en flauwe woordspellingen:
Sommige lezers wálgen van: “Haar haar golfde als een blonde waterval over haar rug en ze lachte haar parelwitte tanden bloot.” Het klinkt natuurlijk best mooi, maar zulke dingen zijn al overmatig gebruikt en daardoor niet origineel.
Vermijd ook standaard titels.
Bijvoorbeeld:
Roze meisjesschoenen, twee meisjes en een jongen

Spelling/ABN:
Zorg dat het fijn blijft om je stuk te lezen. Wanneer er véél spellingsfouten inzitten, je continu van tijd veranderd en niet op interpuncties let, zal de lezer snel afhaken.

Zorg dat je zin niet te lang en poëtisch zijn.

Schrijf getallen onder twintig voluit.

Je beginzin moet pakkend zijn.

Stijlfouten.

De beknopte bijzin:
In een beknopte bijzin staat geen onderwerp. Als je er een gewone bijzin van maakt, moet het onderwerp verwijzen naar dezelfde persoon/ zaak als het onderwerp uit de hoofdzin.

Hard lopend werden de boeven door de politie in de gaten gehouden. Terwijl de boeven (onderwerp) hard liepen, werden de boeven (onderwerp) door de politie in de gaten gehouden.
Fout is:
Hard lopend achtervolgde de politie de boeven.
(Terwijl ze (= de boeven =onderwerp) hard liepen, achtervolgde de politie (onderwerp) de boeven (lijdend voorwerp).

Opmerking
Er zijn drie soorten beknopte bijzinnen:

met te + infinitief
vb.: Na het gat ontdekt te hebben waarschuwde hij de dijkbewaking.
met een voltooid deelwoord
vb.: Uit de wind gehouden kon hij de eindstreep halen.
met een onvoltooid deelwoord
vb.: Dromend van zijn vriendin liep hij tegen een lantaarnpaal.

Contaminatie

Als je twee woorden of uitdrukkingen ten onrechte vermengt, spreek je van een contaminatie.

Voorbeelden:
Deze computer kost duur. (kost veel of is duur)

Ik zal dat nachecken. (nakijken of checken)

Hij kreeg ongenadeloos op zijn kop. (ongenadig of genadeloos)

Hij neemt in de klas altijd het hoogste woord. (heeft het hoogste woord of het woord nemen)

Aan het eind van de partij legde hij het laatste loodje. ( het loodje leggen of de laatste loodjes wegen het zwaarst)

het is echt een goed idee. ik denk alleen dat al die eigenwijze kinderen met verhalen vol spellingsfouten dit niet willen lezen ofzo. nouja zo’n idee heb ik xD. ze weten het meeste denk ik ook wel alleen hebben daar gewoon geen zin in fzo;p ik bedoel ; iedereen weet wel waar komma’s enzo moeten staan maar heel veel mensen doen t niet…

Inversie

In een normale zin komt de persoonsvorm na het onderwerp. Als je in een zin de volgorde van onderwerp en persoonsvorm omdraait, spreek je van inversie of tante Betjestijl.

Je mag inversie alleen gebruiken in vraagzinnen, in zinnen die beginnen met een ander zinsdeel dan het onderwerp of in zinnen die beginnen met een bijzin.

Beginnen we vanmiddag om drie uur?
Vanmiddag beginnen we om drie uur.
Als iedereen er is, beginnen we om drie uur.

Fout zijn zinnen als:
Het regende de hele middag en hebben we dus niets kunnen doen.
Op vrijdagmiddag pikken we vaak een terrasje, maar had ik er vanmiddag geen zin in.

Zinnen met foutieve inversie verbeter je door persoonsvorm en onderwerp om te draaien of door een zindeel voor persoonsvorm te zetten.

Het regende de hele middag en we hebben dus niets kunnen doen.
Het regende de hele middag en dus hebben we niets kunnen doen.
Op vrijdagmiddag pikken we vaak een terrasje, maar ik had er vanmiddag geen zin in.
Op vrijdagmiddag pikken we vaak een terrasje, maar vanmiddag had ik er geen zin in.

Ja, inderdaad.
Dit topic is dan ook voor mensen die echt wat willen leren en het beste uit hun schrijftalent willen halen.

Tautologie

Met een tautologie zeg je twee keer hetzelfde met verschillende woorden. Deze woorden behoren tot dezelfde woordsoort.

Als je een tautologie gebruikt, moet je je wel afvragen of die een functie heeft.

Goed is:
Hij werd met pracht en praal begraven.

Fout is:
Misschien dat ze er wellicht nog achter komen.
Door de regen kon je de overkant haast bijna niet meer zien.

Pleonasme

Met een pleonasme zeg je twee keer hetzelfde met verschillende woorden. Deze woorden behoren niet tot dezelfde woordsoort. Een pleonasme gebruik je om een eigenschap van iets te benadrukken. (grijs beton, witte schimmel, groen gras etc.)

Als je een pleonasme gebruikt, moet je je wel afvragen of dat een functie heeft.

Goed is:
Deze zomer hadden wij de parasol wel nodig tegen de hete tropenzon.

Fout is:
Vorige week heeft hij zijn werk weer hervat.(weer weglaten)
De regenbuien kunnen nog ongeveer drie tot vier dagen aanhouden.(…ongeveer drie dagen of drie tot vier dagen…)

Weglating

In zinnen die verbonden zijn door en of maar kun je soms één of meer zinsdelen weglaten.
Weglating mag alleen als de woorden die je weglaat in beide zinnen:

dezelfde grammaticale functie hebben (onderwerp, meewerkend voorwerp, koppelwerkwoord etc.
Fout is:
Zijn broek kost 80 euro en vind ik niet mooi.(‘zijn broek’ is in de eerste zin onderwerp en de tweede zin lijdend voorwerp)
dezelfde grammaticale vorm hebben (enkelvoud of meervoud)
Fout is:
Er wordt een verkeersdrempel aangelegd en huizen gebouwd. (na ‘en’ moet worden ingevoegd worden.
dezelfde betekenis hebben
Fout is:
De boot was zeer modern uitgerust en de bemanning ook.

Congruentie

Onderwerp en persoonsvorm moeten gelijk zijn in getal. Dus als het onderwerp enkelvoudig is, moet de persoonsvorm ook enkelvoudig zijn. En als het onderwerp meervoudig is, moet de persoonsvorm ook meervoudig zijn.
Gelijkheid in getal noemen we congruentie.

Fout is:
Een groot aantal mensen (O) zijn (PV) naar de bijeenkomst gekomen. Zijn moet zijn: is. (aantal is enkelvoudig)
Een zwerm (O) bijen achtervolgden (PV) de jongen. Achtervolgden moet zijn: achtervolgde. (zwerm is enkelvoudig)

Symmetrie

Gelijkheid in bouw en vorm noemen we symmetrie.

Fout is:
Men zegt dat het veel gaat regenen, maar ze zeggen zoveel. (goed is: … maar men zegt…)

Darten dwingt je tot snelle reacties en goed je verstand te gebruiken. (goed is: … je snel te reageren en …)