Rekentoets vo vanaf 2015-2016

Hallo meiden,

Als je dit jaar in 4 Havo of 5 VWO zit, weet je dat je dit jaar en volgend jaar een rekentoets af moet leggen. Maar telt het mee in de slaag- of zakregeling? Ik lees alleen dat het voor VWO wel geldt, maar voor Havo niet. Mijn school zegt van wel en ik ben op onderzoek uitgegaan.
Ik heb een website van de overheid gevonden waarin de wetten beschreven staan en er stond onder andere dit:
Artikel 63. Tijdelijke uitslagregeling rekentoets havo vanaf schooljaar 2015–2016
In afwijking van artikel 50, eerste lid, onderdeel b, dient de kandidaat die het eindexamen havo heeft afgelegd:

a. voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A of wiskunde B ten minste het eindcijfer 5 te hebben behaald en voor het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit onderdeel ten minste het eindcijfer 6 of meer te hebben behaald; en
b. de rekentoets te hebben afgelegd.
(Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2015-11-25)

Nogmaals: voor het VWO telt hij wel gewoon mee. Heeft iemand iets gehoord van de rekentoets en weten jullie of het meetelt of niet? Hoe is het op jullie school verteld?

Help deze leerling die absoluut geen verstand heeft van rekenen en van wie het havodiploma op het spel staat door deze rekentoets.

Ik lees hier: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2015-11-25#HoofdstukIV

Artikel 50. Uitslag eindexamen vwo en havo
1 De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien:
a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is;
b. hij voor:
1°. één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de rekentoets en het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of voor
2°. de rekentoets als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;

Artikel 63. Tijdelijke uitslagregeling rekentoets havo vanaf schooljaar 2015–2016
In afwijking van artikel 50, eerste lid, onderdeel b, dient de kandidaat die het eindexamen havo heeft afgelegd:

a. voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A of wiskunde B ten minste het eindcijfer 5 te hebben behaald en voor het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit onderdeel ten minste het eindcijfer 6 of meer te hebben behaald; en
b. de rekentoets te hebben afgelegd.

Dit is hetzelfde artikel wat jij hebt geciteerd, de vraag is dus of deze tijdelijke regeling volgend jaar blijft gelden. Tot nu toe heb ik niks gevonden wat er op wijst dat deze regeling volgend jaar niet meer geldt. Dit zou 12 maanden vooraf moeten worden gemeld:

“HAVO/VMBO: In het schooljaar 2015/2016 moet je de toets gemaakt hebben om te kunnen slagen. Het maakt voor het slagen dus niet uit welk cijfer je gehaald hebt. Wel komt het cijfer op je cijferlijst te staan (havo/vmbo-kb/gl/tl), voor vmbo-bb’ers komt het cijfer op een bijlage bij het diploma. Wanneer het cijfer van de rekentoets wel mee gaat tellen voor je diploma is nog onbekend, maar leerlingen op het vmbo en havo worden minimaal 12 maanden voordat de rekentoets gaat meetellen voor de slaag/zakbeslissing geïnformeerd.” (http://rekentoetsklacht.nl/vragen/)

Dit biedt dus allemaal geen zekerheid, maar mocht het volgend jaar wel gaan meetellen, dan moet dat wel binnenkort bekend worden gemaakt.

Bij ons op school is gezegd dat dat hij voor zowel havo als vwo gewoon meetelt. Je mag voor de rekentoets alleen een onvoldoende halen indien je voor de drie kernvakken bij het examen minimaal een zes hebt, volgens mij.
Voor dit schooljaar geldt dat een 5 voor de rekentoets als voldoende telt, maar voor volgend jaar is dat nog niet zeker, is ons vertelt.
Op mijn school geldt voor zowel havisten als vwo’ers, dat als je 5 of lager voor je rekentoets (en herkansing) hebt gehaald, je het jaar daarop rekenles krijgt en moet je de toets in je examenjaar nogmaals herkansen. Dus ik hoop maar even dat ik een voldoende heb gehaald voor m’n herkansing :grinning_face_with_smiling_eyes:
Dus ik neem aan dat hij voor havo ook meetelt.

Bij mij is gezegd dat hij niet meetelt.