ik wil weten wat dit betekend

“Attention Seeking Person” and what is the real reason you behave the way you do:

The emotionally immature person has low levels of self-esteem and self-confidence and consequently feels insecure; to counter these feelings of insecurity they will spend a large proportion of their lives creating situations in which they become the centre of attention. It may be that the need for attention is inversely proportional to emotional maturity, therefore anyone indulging in attention-seeking behaviors is telling you how emotionally immature they are.

Attention-seeking behavior is surprisingly common. Being the centre of attention alleviates feelings of insecurity and inadequacy but the relief is temporary as the underlying problem remains unaddressed: low self-confidence and low self-esteem, and consequent low levels of self-worth and self-love.

The Tactics (just some of them)

The sufferer: This might include feigning or exaggerating illness, playing on an injury, or perhaps causing or inviting injury. The attention-seeker excels in manipulating people through their emotions, especially that of guilt. It’s very difficult not to feel sorry for someone who relates a plausible tale of suffering in a sob story or “poor me” drama.

The rescuer: She’s the one who will dash in and “rescue” people whenever the moment is opportune - to herself, that is. She then gains gratification from basking in the glory of her humanitarian actions. She will prey on any person suffering misfortune, infirmity, illness, injury, or anyone who has a vulnerability. The act of rescue and thus the opportunities for gaining attention can be enhanced if others are excluded from the act of rescue; this helps create a dependency relationship between the rescuer and rescued which can be exploited for further acts of rescue (and attention) later.

The organiser: She may present herself as the one in charge, the one organising everything, the one who is reliable and dependable, the one people can always turn to. However, the objective is not to help people (this is only a means to an end) but to always be the centre of attention.

The manipulator: She may exploit family relationships, manipulating others with guilt and distorting perceptions; although she may not harm people physically, she causes everyone to suffer emotional injury. A common attention-seeking ploy is to claim she is being persecuted, victimised, excluded, isolated or ignored.

The drama queen: Every incident or opportunity, no matter how insignificant, is exploited, exaggerated and if necessary distorted to become an event of dramatic proportions. Everything is elevated to crisis proportions.

The busy bee: This individual is the busiest person in the world if her constant retelling of her life is to be believed. Everyday events which are regarded as normal by normal people take on epic proportions as everyone is invited to simultaneously admire and commiserate with this oh-so-busy person who never has a moment to herself, never has time to sit down, etc. She’s never too busy, though, to tell you how busy she is.

The feigner: When called to account and outwitted, the person instinctively uses the denial - counterattack - feigning victimhood strategy to manipulate everyone present, especially bystanders and those in authority. The most effective method of feigning victimhood is to burst into tears, for most people’s instinct is to feel sorry for them, to put their arm round them or offer them a tissue.

waar kan ik dit vertalen iemand enig idee?

Je kan het toch gewoon in google vertaler gooien? er komen geen geweldige zinnen uit, maar wel genoeg om het te berijpen. Anders weet ik het ook niet;)

Vertalen.nu :]

http://nl.babelfish.yahoo.com/

je kunt het hier heel gemakkelijk invoeren. Gewoon kopieeren, op engels-nederlands zetten en voila :slightly_smiling_face:
Nadeel is wel dat er van de vertaling grammaticaal gezien niet veel zal kloppen, maar dan weet je in ieder geval wat de woorden betekenen. Met een beetje moeite kan je de rest dan zelf uitvinden :slightly_smiling_face:

*betekent

ik vind fouten in de spelling normaal niet heel storend maar in topic titels zijn ze echt heel lelijk :frowning_face:

OMG babelfish moet je echt niet pakken! Is echt de slechste vertaler ofzo!
Google translate kun je nog t beste pakken om te vertalen

Google translate zou ik doen.
Of je gezond verstand + een woordenboek :’)

Google translate is ook raar hoor af en toe. Als je ‘Australië’ vanuit het engels naar nederlands wil vertalen, wordt het als ‘België’ vertaald. wtf XD

OT: idd gewoon even door een online vertaler gooien (:

Misschien omdat Australië op z’n Engels Australia moet zijn ? :wink:

Dit zegt mijn google chrome x’'D

Kijk maar of je er iets van begrijpt
“Aandacht vragen Person” en wat is de echte reden waarom je je gedraagt de manier waarop je doen:

De emotioneel onvolwassen persoon heeft een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen en voelt zich daardoor onzeker; om deze gevoelens van onveiligheid tegen te gaan zullen ze een groot deel van hun leven creëren van situaties waarin zij het middelpunt van de aandacht te brengen. Het kan zijn dat de behoefte aan aandacht omgekeerd evenredig is met emotionele volwassenheid, dus iedereen die zich overgeeft aan de aandacht-zoekend gedrag is je te vertellen hoe ze emotioneel onvolwassen zijn.

Aandacht-zoekend gedrag is verrassend vaak. Als het middelpunt van de belangstelling vermindert gevoelens van onveiligheid en ontoereikendheid, maar de verlichting is tijdelijk als het onderliggende probleem blijft onopgelost: weinig zelfvertrouwen en een laag gevoel van eigenwaarde, en de daaruit voortvloeiende lage eigenwaarde en zelfliefde.

De tactiek (slechts enkele van hen)

De lijder: Dit kan ook overdrijven veinzen of ziekte, spelen op een blessure, of misschien veroorzaken of uitnodigend letsel. De aandacht-seeker blinkt uit in het manipuleren van mensen door hun emoties, met name die van de schuld. Het is heel moeilijk om niet om medelijden te hebben voor iemand die betrekking heeft een plausibele verhaal van het lijden in een snik verhaal of “arme-ik” drama.

De hulpverlener: Zij is degene die dash in en “rescue” iedere keer wanneer het moment opportuun is - om zichzelf, dat is. Ze krijgt dan voldoening uit koesteren in de glorie van haar humanitaire acties. Ze zal op de prooi kan elke persoon die ongeluk, handicap, ziekte, verwonding, of iemand die heeft een kwetsbaarheid. De handeling van de reddings-en daarmee de mogelijkheden voor het verkrijgen van aandacht kan worden versterkt wanneer anderen worden uitgesloten van de daad van redding, dit helpt bij het creëren van een afhankelijkheid van de relatie tussen hulpverlener en gered kan worden benut voor verdere daden van redding (en aandacht) later.

De organisator: Ze kan zichzelf presenteren als de baas, het organiseren van een alles, de een die betrouwbaar is en betrouwbaar, kunnen de mensen altijd een beurt. Echter, de doelstelling is niet om mensen te helpen (dit is slechts een middel om een einde), maar om altijd het middelpunt van de belangstelling.

De manipulator: Ze kan familierelaties te benutten, het manipuleren van anderen met schuldgevoelens en de vervalsing van percepties, hoewel ze misschien niet fysiek onschadelijk voor mensen, dat ze iedereen te lijden veroorzaakt emotionele schade. Een gemeenschappelijke aandacht-zoekende truc is om te beweren dat ze wordt vervolgd, slachtoffer, uitgesloten, geïsoleerd of genegeerd.

Het drama queen: Ieder incident of de mogelijkheid, geen kwestie hoe gering ook, wordt gemaakt, overdreven en vervormd indien nodig een evenement van dramatische proporties geworden. Alles is verheven tot dramatische proporties.

De bezige bij: Dit is de drukste individuele persoon in de wereld als haar constante hervertelling van haar leven moet worden geloofd. Alledaagse gebeurtenissen die worden beschouwd als normaal door normale mensen nemen epische proporties als iedereen is uitgenodigd om gelijktijdig te bewonderen en met dit oh-zo-drukke persoon die nooit heeft een momentje voor zichzelf beklagen, heeft nooit tijd om te gaan zitten, enz. Ze is nooit te druk, hoewel, om u te vertellen hoe druk ze is.

De feigner: Bij een oproep om rekening te houden en te slim af, de persoon gebruikt instinctief de ontkenning - tegenaanval - veinzen slachtofferschap strategie om iedereen die aanwezig is te manipuleren, met name omstanders en degenen met gezag. De meest effectieve methode van veinzen slachtofferschap is te barsten in tranen uit, voor de meeste mensen het instinct is om medelijden te hebben voor hen, hun arm te zetten om hen heen of bied ze een tissue.

ik denk dat het echt veel makkelijker is om de engelse versie te lezen.

Woah volgens mij ken ik iemand die dit zwaar te pakken heeft. :'3

haha ja wkam me bekend voor…
ik vroeg me ook af, waarom somige mensen zo erg aandacht zoeken wat me ex eerst deed
:stuck_out_tongue:

Ik ook haha :‘D een vriendin van mij :’)